Ví dụ về lợi ích trực tiếp mà hệ thống cấp phôi bằng phễu rung tự động mang lại

Không thể phủ nhận lợi ích khi sử dụng hệ thống cấp phôi tự động bằng phễu rung. VCC xin đưa ra ví dụ đơn giản mà thiết thực trong việc cải tiến dây chuyền sản xuất bằng những ứng dụng tự động hóa. 

Ví dụ về dây chuyền gia công phôi bằng máy gia công NC:

Sơ đồ sản xuất hiện tại với việc cấp phôi thủ công cho máy NC
  1. Năng suất gia công của dây chuyên hiện tại:

– Thời gian gia công của máy: 60 giây/ 1 sản phẩm

– Mỗi công nhân vận hành 1 máy NC

– Thời gian cấp phôi và lấy phôi ( thời gian thao tác người vận hành máy): 20 giây

– Thời gian làm việc 1 ca trong ngày: 7 giờ (25200 giây)

– Hiệu suất tính năng suất gia công : 80% → Sản lượng gia công trong 1 ca là: 252 sản phẩm/ 1 công nhân vận hành.

– Tỷ lệ phế phẩm là: 0.05%, trong tỷ lệ phế phầm do thao tác của người vận hành máy 0.01%.

2. Yêu cầu hệ thống cấp phôi tự động

Năng suất gia công của dây chuyền cấp phôi tự động:

– Thời gian gia công của máy: 60giây/1sản phẩm

– Mỗi công nhân vận hành 4 máy NC

– Thời gian cấp phôi và lấy phôi tự động: 10 giây

– Thời gian việc 1 ca trong ngày: 7 giờ (25200 giây)

– Hiệu suất tính năng suất gia công: 100% → Sản lượng gia công trong 1 ca là: 360 sản phẩm/ 1 máy NC.

→ Sản lượng 1 công nhân/ 1 ca: 360×4=1440 sản phẩm/ 1 người.

→ Tỷ lệ phế phẩm là: 0.04%, trong đó tỷ lệ phế phẩm do thao tác của người vận hành máy 0 %.

Nhận xét: như vậy khi sử dụng hệ thống cấp phôi tự động năng suất của 1 người vận hành máy sẽ tăng lên 4 lần so với cách làm hiện tại. Tỷ lệ phế phẩm do thao tác sai của người vận hành máy là 0%.

Sơ đồ hệ thống cấp phôi tự động:

Với sơ đồ khối cấp phôi tự động như trên, thì toàn bộ quá trình cấp phôi điều được thực hiện tự động. Người công nhân chỉ có nhiệm vụ đổ phôi vào phễu rung. Thao tác này chỉ thực hiện 2 lần/ca làm việc.

Đặc điểm của hệ thống cấp phôi tự động này:

– Không phụ thuộc vào yếu tố con người

– Tính ổn định cao

– Năng suất tăng lên do 1 công nhân có thể vận hành nhiều máy

– Giảm phế phẩm sau gia công do nguyên nhân gá đặt